Kim jesteśmy?

Nasza firma zajmuję się kompleksową obsługą klienta indywidualnego, jak i instytucji takich jak szpitale, szkoły, uniwersytety, hale sportowe, kluby fitness, hotele oraz biura. Doświadczenie zdobywane przez lata praktyki oraz liczne realizacje na terenie całej Polski, pozwalają nam świadczyć dla Państwa profesjonalne usługi oraz oferować materiały najwyżej jakości.

Czym się zajmujemy?

Nasze działania skupiają się wokół trzech głównych filarów:

Sprzedaż

Montaż

Konsulting

Nasza firma prowadzi sprzedaż wykła­dzin ela­stycz­nych jak i dywanowych – PVC, kau­czu­ko­wych, lino­leum. Dywanowe w rolkach i płytkach. W naszej ofer­cie znajdą Pań­stwo sze­roki wybór pro­duk­tów z fabryk TARKETT, GAMRAT, ARMSTRONG, GERFLOR, FORBO, Voxflor, Burmatex, DESSO, Anker, Balsan, Balta i wiele innych o róż­nych właściwościach:

WYKŁADZINY ELASTYCZNE:

Wykładziny homogeniczne - wykła­dziny jed­no­rodne - deseń zacho­wany jest na całym prze­kroju wykła­dziny, dzięki czemu po wie­lo­let­nim okre­sie użyt­ko­wa­nia wzór i wygląd wykła­dziny pozo­staje niezmienny

Wykładziny heterogeniczne - wykła­dziny wie­lo­war­stwowe - zło­żone z kilku połą­czo­nych ze sobą warstw o róż­nym składzie

Wykładziny antypoślizgowe - wykła­dziny prze­zna­czone do pomiesz­czeń o zwięk­szo­nym ryzyku pośli­zgu, małe wypustki na powierzchni wykła­dziny lub chro­po­wata struk­tura zapew­niają dobrą przy­czep­ność nawet gdy pod­łoga jest śliska i mokra

Wykładziny elektrostatyczne - (prze­wo­dzące i roz­pra­sza­jące) zale­cane do pomiesz­czeń, nara­żo­nych na zakłó­ce­nia wywo­łane elek­trycz­no­ścią sta­tyczną, struk­tura wykła­dziny pozwala utrzy­mać róż­nicę ładun­ków elek­trycz­nych pomię­dzy ludźmi a oto­cze­niem

Okładziny ścienne - wykła­dziny prze­zna­czone do mon­tażu na ścia­nach, pole­cane do pomiesz­czeń sanitarnych, gdzie wymagana jest wysoka higiena

Wykładziny schodowe - wykła­dziny prze­zna­czone do mon­tażu na scho­dach, posia­dają antypoślizgowe wyżłobie­nia w miej­scu noseka stop­nia, co mini­ma­li­zuje ryzyko poślizgu

Linoleum – tego typu wykła­dziny posiadają natu­ral­ne składniki, nie­prze­two­rzo­ne surow­ce(olej lniany, mączka drzewna i kor­kowa, mine­rały oraz natu­ralna juta), war­stwa użyt­kowa wykła­dziny jest pro­duk­tem jed­no­rod­nym pod wzglę­dem składu i koloru, dla­tego przez cały okres użyt­ko­wa­nia zacho­wuje tą samą barwę i wzór.

WYKŁADZINY DYWANOWE:

Wykładzina dywanowa - przeznaczona do hoteli, biur, przedszkoli i innych pomieszczeń użyteczności publicznej . Charakteryzuje się dużą odpornością na zaplamienia, ścieranie, odkształcenia, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Posiada atesty na trudnopalność, antyelektrostatyczność i higienę. Dostępne są w rolkach szerokości 2m, 4m, 5m oraz w płytkach o różnych rozmiarach 50x50, 60x60, 25x100, 50x100, 100x100 i 4 rodzaje podłoża jak bitum, pcv, C-back oraz Mix-back.

Prawidłowe wykonanie mon­tażu wykładzin ma duże zna­cze­nie dla wyglądu wykła­dziny i estetyki, ma rów­nież wpływ na jej trwa­łość oraz właściwości.

Spe­cja­li­zu­jemy się w montażu wykła­dzin obiek­to­wych typu:

wykła­dziny PVC, linoleum, LVT

wykła­dziny dywanowe

wykła­dziny w rol­kach, płyt­kach, panelach

okła­dziny ścienne z PVC

W ramach montażu wykła­dzin wykonujemy:

mon­taż wykła­dzin w pomiesz­cze­niach, na kory­ta­rzach i schodach

mon­taż wykła­dzin antypoślizgowych

mon­taż okła­dzin na ścia­nach

mon­taż wykła­dzin elek­tro­sta­tycz­nych

mon­taż wykła­dzin według uzgod­nio­nych wzorów

wywi­nię­cie cokołu z wykła­dziny na ścianę

łącze­nie wykła­dzin ela­stycz­nych na gorąco

mon­taż listew cokołowych

mon­taż pro­fili schodowych

mon­taż listew progwych

obszy­cie wykła­dzin dywanowych

W ramach bezpłatnych konsultacji w miej­scu prac, podczas któ­rych wyko­nu­jemy pomiary, oce­niamy pod­łoże oraz przedstawiamy próbki mate­ria­łów. Daje to możliwość pre­cy­zyjnego usta­le­nia ilo­ści oraz rodzaju potrzebnych mate­ria­łów, w zależ­no­ści od prze­wi­dy­wa­nego okresu użyt­ko­wa­nia i prze­zna­cze­nia pomieszczenia.

W ramach prac wykonujemy:

pomiary wil­got­no­ści posadzki

oceny rodzaju i jakości podłoża

spe­cja­li­styczne naprawy posadzek

demon­taż sta­rych pokryć podłogowych

oczysz­cza­nie, naprawę i wyrów­na­nie podłożaCopyright © 2015

Bartłomiej Leniart F.H.U. "Leniart Wykładziny"

ul.Tretówka 32, 30-399 Kraków,

NIP: 6762351793

biuro@wykladzinykrakow.pl

Tel kom. 880-921-095